formulari d'informació / col·laboració

Si la seva Empresa dessitja pertanyer a la llista de les possibles Empreses, per a que els nostres alumnes puguen desenvolupar les pràctiques (FCT), preguem accedeixca al formulari de sol·licitud que més avall els disposem. Posteriorment, els tutors de FTC d'aquest Departament, es posaràn en contacte el més aviat possible.

Al següent enllaç disposa d'un Llibre d'informació de FCT:
EMPRESA:
DOMICILI:
C.I.F:
C.P:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
FAX:
REPRESENTANT LEGAL DE LA EMPRESA:
...D.N.I:
TUTOR DE LA EMPRESA:
...D.N.I:
E-MAIL:
OFERIR...
OBSERVACIONS:
El Departament d'Edificació i Obra Civil de La Costera de Xàtiva, en cumpliment d'allò disposat per la "L.O. 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal" y de la LSSI, sols utilitzarà les dades facilitades per l'entitat contactant amb finalitat acadèmica i mai amb finalitat lucrativa i podràn esser modificades per l'entitat contactant en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita al responsable del citat Departament. Aquestes dades no seràn accessibles al public en general, però si pels professors pertanyents al departament esmentat. Per tant, quan l'entitat contactant realitza el procediment d'alta en aquest formulari implica ACCEPTAR LA LLEI esmentada I totes les CONDICIONS que s'exponsen.

 

disseny web: Xatcom.net